Aktuálne FOTO


História ŠK LABDA
Krátky popis vzniku
občianskeho združenia
---->
 

Spriatelené kluby
Športový klub ŠK LABDA
podporuje a zaujíma sa
---->
 

Kontakt
www.labda.sk
info@labda.sk
---->
 

ARCHÍV
Archív zápasov a výsledkov
---->
 

REGISTRÁCIA

                              Podmienky registrácie

Každý, kto sa chce stať členom ŠK LABDA musí -

a) mať športového ducha a nadšenie pre športové aktivity rôzneho druhu
b) zaplatiť ročný členský poplatok na účet klubu, na rok 2021 je kvôli situácii s COVID-19 členský poplatok DOBROVOĽNÝ (platba prevodom na účet klubu 2627803762/1100 s uvedením mena a priezviska v poznámke)
 
IBAN : SK5811000000002627803762
 
c) akceptovať a dodržiavať stanovy klubu ŠK LABDA
 
Stanovy občianskeho združenia
„Športový klub LABDA

Čl. I. Názov združenia

Občianske združenie sa registruje pod názvom „Športový klub LABDA“ v skrátenej podobe tiež „ŠK LABDA“(ďalej len združenie).

Čl. II. Sídlo združenia

Združenie má sídlo na adrese: Vinohradnícka 7, 900 29 Nová Dedinka
 

Čl. III. Cieľ združenia

Cieľom združenia je podporovať:
- Športové aktivity dospelých a mládeže
- Organizáciu športových podujatí
- Organizáciu spoločenských podujatí súvisiacich so športom

Čl. IV.Hlavné úlohy združenia na dosiahnutie cieľa

1. Združenie plní tieto základné úlohy:
- Organizovanie športových podujatí a spoločenských podujatí súvisiacich so športom.
 
2. K plneniu svojich úloh môže združenie prevádzkovať obchodnú alebo obdobnú činnosť, vstupovať do obchodných vzťahov a môže na tieto účely zakladať alebo podieľať sa na zakladaní právnických iných osôb.
K dosiahnutiu cieľa bude združenie predovšetkým:
- získavať prostriedky od členov združenia,
- získavať prostriedky od ďalších subjektov

Čl. V.Členstvo v združení

1. Riadnymi členmi združenia môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré so svojim členstvom v združení vyslovia súhlas a chcú sa aktívne zúčastňovať na jeho činnosti.

2.O prijatí žiadateľa o členstvo v združení rozhoduje výkonný výbor združenia na základe písomne podanej prihlášky.

3.Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

Čl. VII.Práva a povinnosti člena združenia

1. Riadni členovia majú predovšetkým tieto práva:
a) zúčastňovať sa na vytváraní orgánov združenia, pritom predovšetkým vysielať svojich delegátov na jednania valných zhromaždení, navrhovať a voliť kandidátov do volených orgánov združenia,
b) podieľať sa na využívaní spoločných zdrojov združenia,
c) využívať služby aparátu združenia,
d) byť informovaní o činnosti združenia a o stave jeho hospodárenia,
e) podávať otázky a dávať podnety orgánu združenia k riešeniu vlastných záujmov a potrieb,
Povinnosti člena sú najmä:

a) konať v súlade s cieľmi a poslaním združenia,

b) dodržiavať stanovy združenia a plniť uznesenia orgánov združenia prijaté podľa týchto stanov a ostatné vnútorné normy upravujúce činnosť združenia.,

c) platiť členské príspevky vo výške, určenej výkonným výborom združenia na platný kalendárny rok. Kolektívny člen môže namiesto členského príspevku zložiť základný vklad, ktorého výšku tiež určuje výkonný výbor združenia.

Čl. VIII.Zánik členstva v združení

1. Zánik členstva:

a) vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia výkonnému výboru,

b) vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia výkonného výboru o vylúčení,

c) úmrtím člena, resp. zánikom kolektívneho člena,

d) zánikom združenia.

2. Pri zániku členstva v združení z dôvodov vystúpenia je povinnosťou vystupujúceho člena vysporiadať všetky práva a záväzky, pokiaľ existujú voči združeniu a naopak, a to najneskôr do 31.12. kalendárneho roku, v ktorom ukončí svoje členstvo, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. Obdobne je člen povinný vysporiadať práva a záväzky pokiaľ jeho členstvo v združení je ukončené z dôvodu jeho zániku.

Čl. IX.Pridružené členstvo združenia

Pridruženými členmi združenia môžu byť právnické, resp. fyzické osoby, ktoré prejavia záujem prispievať svojou činnosťou k rozvoju v oblasti športu v združení, ale nemajú záujem o riadne členstvo v združení. O ich prijatí na základe prihlášky, rovnako ako aj o ukončení pridruženého členstva rozhoduje výkonný výbor združenia, ktorý vymedzí rozsah ich práv a povinností vo vzťahu k výkonnému výboru združenia.

Čl. X.Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.

2. Valné zhromaždenie je tvorené zo všetkých riadnych členov združenia.

3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomná najmenj 1/3 všetkých členov.

4. Valné zhromaždenie najmä:

  • rozhoduje o základných otázkach a smeroch činnosti združenia,
  • schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, schvaľuje výročnú správu,
  • schvaľuje finančný rozpočet a návrhy na využitie hmotných prostriedkov združenia, schvaľuje správu o hospodárení a správu revíznej komisie,
  • volí a odvoláva členov výkonného výboru ( ďalej len VV ),
  • volí a odvoláva členov revíznej komisie,
  • rozhoduje o zrušení združenia.

5. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva výkonný výbor podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka, o čom písomne a včas upovedomí všetkých členov. K platnosti uznesení valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. Výnimky tvoria len uznesenie o zániku združenia, kde je potrebná najmenej nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov a uznesenia o schválení alebo zmene stanov, kde je potrebná najmenej dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov.6. VV je povinný zvolať valné zhromaždenie aj v prípade, ak o to písomne požiada aspoň ⅓ riadnych členov združenia. 7. Ďalšie podrobnosti rokovania VZ stanoví „Rokovací poriadok VZ“

Čl. XI.Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je výkonným orgánom združenia.

2. Výkonný výbor združenia realizuje rozhodnutia VZ združenia, zaisťuje činnosť v združení v období medzi konaním valných zhromaždení. Za svoju činnosť je zodpovedný valnému zhromaždeniu.

3. VV má piatich členov a tvorí ho :

- prezident klubu
- 1.viceprezident klubu
- 2.viceprezident klubu
- generálny sekretár klubu 
- športový riaditeľ klubu 

4. Funkčné obdobie členov VV je päť rokov.

5. VV je oprávnený rozhodovať na základe rozhodnutia VZ vo všetkých veciach, týkajúcich sa združenia, ak si ich rozhodnutie nevyhradí VZ.

6. Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za štvrťrok. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Výkonný výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, pričom pri rovnosti hlasov platí, že rozhodujúci je hlas predsedu združenia.

7. K platnosti uznesení VV je treba súhlas nadpolovičnej väčšiny z celkového počtu členov VV. VV je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

8. Pred ukončením funkčného obdobia môže byť člen výkonného výboru odvolaný valným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. Na jeho miesto valné zhromaždenie zvolí nového člena v prípade úmrtia člena VV, alebo v prípade, že sa člen VV vzdá svojej funkcie doručením písomnej žiadosti predsedovi VV.

9. V období medzi valnými zhromaždeniami môže výkonný výbor kooptovať nových členov v prípade, ak zvolení členovia nie sú schopní trvale vykonávať svoju funkciu, a to na obdobie do najbližšieho valného zhromaždenia.

10. Výkonný výbor najmä:

  • volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu, podpredsedu a tajomníka a propagátora,
  • riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
  • rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie po zvolaní opätovne nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
  • ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia, ak tak neurobilo valné zhromaždenie.

11. Výkonný výbor na zabezpečenie svojej činnosti a činnosti združenia môže zriadiť sekretariát a kanceláriu. VV určuje veľkosť a zloženie sekretariátu združenia.

12. VV môže zriaďovať tiež svoje poradné orgány.

Čl. XIIPrávna subjektivita a štatutárne orgány

1. Združenie je právnickou osobou charakteru občianskeho združenia s vlastnou právnou subjektivitou na základe registrácie svojich stanov podľa zákona o združovaní občanov.

2. V mene združenia jednajú, a to i samostatne, zvolený predseda VV, podpredseda VV, tajomník VV alebo propagátor VV. Ak je právnym poriadkom predpísaná písomná forma, musia byť tieto právne úkony v mene združenia podpísané aspoň dvoma oprávnenými osobami podľa znenia tohto článku stanov.

Čl. XIII.Revízna komisia

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia.

2. Dozerá na hospodárenie združenia a jeho jednotlivých orgánov so zreteľom na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov a ostatných vnútorných predpisov združenia. Vypracúva výročnú správu, ktorú predkladá valnému zhromaždeniu.

3. RK za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Členstvo v revíznej komisii je nezlúčiteľné s členstvom v orgánoch vo výkonnom výbore združenia.

4. Revízna komisia má troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa najmenej dvakrát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, pričom platí že predseda má pri rovnosti hlasov rozhodujúci hlas.

5. Medzi úlohy revíznej komisie patrí:

- kontrola hospodárenia združenia,

- upozorňovanie orgánov združenia na nedostatky,

- navrhovanie opatrení na odstránenie nedostatkov,

- podávanie správ výkonnému výboru a valnému zhromaždeniu o vyššie uvedených úlohách,

- kontrola dodržiavania stanov a vnútorných predpisov,

Čl. XIV.Pobočky

 

Členovia ŠK LABDA
zoznam členov
ŠK LABDA
---->
 
 
Štruktúra ŠK LABDA
Výkonný výbor
Revízna komisia
---->